Juhtimine

1. Peame oluliseks valla terviklikku arengut ning usaldusväärsust, professionaalsust ja kaasatust.

2. Hoiame valla traditsioone, väärtusi ja oma inimesi.

3. Tegutseme nii, et neljast  ühinenud omavalitsusest kujuneks ühes suunas liikuv ühtne omavalitsus.

4. Arvestame investeeringuid tehes kasusaajate arvuga, tulevikus kaasnevate kuludega ning rahastusallikatega.

5. Lähtume põhimõttest, et ei tee investeeringuid tulevaste põlvkondade arvelt.

6. Peame lisaks investeeringutele oluliseks valla allasutuste jätkusuutlikku rahastamist.

7. Peame oluliseks eelarvestrateegia läbipaistvust ja tasakaalu.

8. Optimeerime ja hoiame kontrolli all vallavalitsemise kulud – valitsemiskulud peavad vähenema.

9. Tunnustame piirkondlikke ühinguid ja kogukondi kui partnereid valla terviklikul ja tasakaalustatud arendamisel.

10. Toetame meie vallas olevaid ja siia tulla soovivaid ettevõtjaid ettevõtlust soosiva keskkonna loomisega.

11. Seame eesmärgiks usaldusväärsete suhete loomise vallavalitsuse, -volikogu, ametnike, kogukondade ja elanike vahel.

12. Hoolitseme, et vallavalitsuses töötaksid oma valdkonna asjatundjad ja inimestest hoolivad ametnikud.

13. Kasutame vallavalitsuses tekkivate probleemide korral ühekordse teenuse sisseostmist, mitte ei võta tööle uut ametnikku.

14. Kaasame kõik volikogu liikmed sisulisse arutelusse, mitte varem kokkulepitud otsuste läbihääletamisse.